2015-01-26 13

Toralei.                                                   (photo prise par moi)

 

Toralei toujours aussi "stylei" 😀😊